Danh mục sản phẩm

Đinh các loại

 • Đinh thẳng Meite F40

  Đinh thẳng Meite F40

  Đinh thẳng Meite F40
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 55.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh thẳng Meite F35

  Đinh thẳng Meite F35

  Đinh thẳng Meite F35
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 50.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh thẳng Meite F25

  Đinh thẳng Meite F25

  Đinh thẳng Meite F25
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 35.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh thẳng Meite F20

  Đinh thẳng Meite F20

  Đinh thẳng Meite F20
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 30.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh thẳng Meite F15

  Đinh thẳng Meite F15

  Đinh thẳng Meite F15
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 25.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh thẳng Meite F10

  Đinh thẳng Meite F10

  Đinh thẳng Meite F10
  Dùng cho súng bắn đinh thẳng
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
   Số lượng hộp trong 1 thùng 50 hộp

  Giá: 23.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh chữ U Meite J422

  Đinh chữ U Meite J422

  Đinh chữ U Meite J422
  Dùng cho súng bắn đinh J422
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.000 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 43.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT64

  Đinh AT Meite AT64

  Đinh AT Meite AT64 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 62.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT57

  Đinh AT Meite AT57

  Đinh AT Meite AT57 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 57.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT50

  Đinh AT Meite AT50

  Đinh AT Meite AT50 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 52.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT45

  Đinh AT Meite AT45

  Đinh AT Meite AT45 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 45.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT38

  Đinh AT Meite AT38

  Đinh AT Meite AT38 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 42.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT32

  Đinh AT Meite AT32

  Đinh AT Meite AT32 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 38.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh AT Meite AT25

  Đinh AT Meite AT25

  Đinh AT Meite AT25 cho gỗ
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 35.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST64

  Đinh ST Meite ST64

  Đinh ST Meite ST64 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 60.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST50

  Đinh ST Meite ST50

  Đinh ST Meite ST50 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 51.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST45

  Đinh ST Meite ST45

  Đinh ST Meite ST45 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 45.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST38

  Đinh ST Meite ST38

  Đinh ST Meite ST38 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 40.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST32

  Đinh ST Meite ST32

  Đinh ST Meite ST32 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 38.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh ST Meite ST25

  Đinh ST Meite ST25

  Đinh ST Meite ST25 cho bê tông
  Dùng cho súng bắn đinh ST64
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 720 đinh
  Số lượng hộp trong 1 thùng 20 hộp

  Giá: 35.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh K Meite K438

  Đinh K Meite K438

  Đinh K Meite K432
  Dùng cho súng bắn đinh 425, 444
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.040 đinh

  Giá: 62.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh K Meite K432

  Đinh K Meite K432

  Đinh K Meite K432
  Dùng cho súng bắn đinh 425, 444
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 5.040 đinh

  Giá: 55.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh K Meite K425

  Đinh K Meite K425

  Đinh K Meite K425
  Dùng cho súng bắn đinh 425, 444
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 4.800 đinh

  Giá: 74.000 đ

  Đặt hàng
 • Đinh K Meite K422

  Đinh K Meite K422

  Đinh K Meite K422
  Dùng cho súng bắn đinh 425, 444
  Đơn giá tính cho 1 hộp = 4.800 đinh

  Giá: 72.000 đ

  Đặt hàng